Všeobecné obchodné podmienky

                                                                      

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POBYT v CHATKE ZL :

1. V apartmáne môže byť ubytovaná len osoba, ktorá sa riadne prihlási na recepcii rekreačného zariadenia.

2. Za tým účelom predloží návštevník príslušnému pracovníkovi na recepcii rekreačného zariadenia svoj osobný doklad o totožnosti, platný pas alebo iný doklad totožnosti. Pracovník recepcie, zodpovedný za spravovanie apartmánu, vydá hosťovi, po doplatení sumy za ubytovanie, kaucie a ubytovacieho poplatku mesta, kľúč od apartmánu. Hosť pred tým ako sa ubytuje, skontroluje, či nie sú poškodené niektoré položky inventáru. V prípade, že zistí poškodenie niektorej položky inventáru, túto skutočnosť oznámi ihneď na recepcii rekreačného zariadenia. Neskoršie zistenia nebudú akceptované. Týmto ubytovaný preberá zodpovednosť za predmetný inventár. V prípade poškodenia alebo straty, bude ubytovanému odrátaná náhrada škody zo zloženej kaucie. Ak škoda presahuje výšku kaucie, ubytovaný je povinný rozdiel zaplatiť pri ukončení pobytu majiteĺovi  rekreačného zariadenia zodpovednému za spravovanie apartmánu.

3. Samostatné ubytovanie v apartmáne nie je povolené osobám mladším ako 18 rokov.

4. Prevádzkovateľ apartmánov nezodpovedá za veci vnesené hosťom do ubytovacieho zariadenia.

5. Nástup na pobyt je od 12:00 do 18:00 hodiny. V prípade neskoršieho nástupu zo strany objednávateľa je tento povinný nahlásiť telefonicky majiteľovi rekreačného zariadenia a dohodnúť si čas príchodu. 6. Rekreačné zariadenie je povinný hosť opustiť v deň ukončenia pobytu najneskôr do 10.00 hodiny.

7. V  apartmáne je prísny zákaz fajčenia !!!

8. V apartmáne nesmie hosť bez súhlasu prevádzkovateľa premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete, regulačných a vykurovacích zariadení, ako i do inej inštalácie.

9. V apartmáne nie je povolené hosťom používať vlastné elektrické spotrebiče, toto opatrenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa ( holiace, masážne strojčeky, sušiče vlasov a podobne 

10.V čase od 22.00 do 06.00 hodiny je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.

11.Motorové vozidlá možno zaparkovať len na vyhradených miestach pre  parkovanie ubytovaných hostí, t.j. na parkovisku pred vjazdom do rekreačného zariadenia.

12.Rekreačné zariadenie Chatka ZL si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak hosť porušuje tieto Všeobecné obchodné podmienky pre pobyt, ak hosť spôsobil výrazné poškodenia rekreačného zariadenia a jeho zariadení, alebo ak správanie hosťa počas pobytu je neprístojné. Zároveň si rekreačné zariadenie Chatka ZL vyhradzuje právo neumožniť ďalší  pobyt hosťom, u ktorých došlo v minulosti k uvedenému správaniu.

13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť pobyt v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani po vynaložení úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Prevádzkovateľ je povinný okamžite, ako sa o týchto udalostiach dozvedel, oznámiť  túto skutočnosť objednávateľovi. V tomto prípade umožní klientovi čerpanie v inom termíne vhodnom pre klienta alebo mu ponúkne náhradné ubytovanie v okolí.

14.Zaplatením zálohovej platby odberateľ akceptuje storno podmienky a potvrdzuje, že sú mu tieto Všeobecné obchodné podmienky  pre pobyt známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Hosť je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. V prípade, že ho poruší, má vedenie rekreačného zariadenia právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.

15.Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti rekreačného zariadenia Chatka ZL môžete zasielať na mail:             

 

PLATOBNÉ PODMIENKY:

• Podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie je zaplatenie zálohy poskytovateľovi na jeho účet vo výške 50% zo sumy ubytovania

 • Poskytovateľ po obdržaní zálohy  zašle odberateľovi voucher.

• Pri nástupe na pobyt odberateľ na recepcii rekreačného zariadenia zaplatí, po odrátaní zálohy, vopred dohodnutú cenu za ubytovanie.

• Pri nástupe na pobyt sa účtuje kaucia vo výške 50 € / apartmán pre prípad vzniku škody na majetku alebo straty kľúčov od apartmánu; kaucia bude vrátená pri ukončení pobytu a odovzdaní apartmánu bez poškodenia.

 • V cene nie je zahrnutý daň za ubytovanie vo výške 1,50 € /osoba / noc ( platí pre osoby nad 12 rokov ).

• Celé rekreačné zariadenie je pokryté bezplatným WiFi pripojením.

• Všetky ceny sú uvádzané s DPH.

STORNO PODMIENKY:

1. V prípade zrušenia záväznej rezervácie má ubytovateľ právo na úhradu storno poplatku v závislosti od doby pred nástupom na pobyt nasledovne:           

a. zrušenie záväznej rezervácie 70 až 50 dní pred nástupom na pobyt:   40 % z celkovej ceny pobytu              

b. zrušenie záväznej rezervácie 49 až 30 dní pred nástupom na pobyt:   60% z celkovej ceny pobytu               

c. zrušenie záväznej rezervácie 29 až 10 dní pred nástupom na pobyt:   80% z celkovej ceny pobytu              

d. zrušenie záväznej rezervácie  9 až 0 dní pred nástupom na pobyt:    100% z celkovej ceny pobytu

2 V prípade ukončenia pobytu pred dohodnutým termínom alebo zníženia počtu ubytovaných hostí v apartmáne počas rezervovanej doby pobytu, má ubytovateľ právo na úhradu dohodnutej sumy za ubytovanie v plnej výške.

3. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi vyúčtované storno poplatky na základe faktúry vystavenej poskytovateľom v lehote splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry poskytovateľom na bankový účet poskytovateľa uvedený na faktúre.

4. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu. Za také doručenie sa môže považovať aj elektronická pošta ak je obojstranne potvrdená, a je to tak s odberateľom vopred dohodnuté.

5. Ak objednávateľ nemôže z vážnych dôvodov  a  preukáže to hodnoverným písomným potvrdením ( vážne ochorenie alebo úmrtie v rodine, živelná pohroma )  využiť objednané služby v dohodnutom termíne, poskytovateľ môže ponúknuť podľa možností zmeniť obdobie alebo počet osôb a takto upraviť konečnú sumu za ubytovanie. V tomto prípade nebude poskytovateľ účtovať storno poplatky za ubytovanie v pôvodnom termíne.

 

6. Zaplatením zálohovej platby odberateľ akceptuje storno podmienky.